·  TEL. 977 54 28 07 · EMAIL escola@escolajoan23.com
 · 

Etapes

Objectius


Els objectius de cicle a la llar d'infants expressen les capacitats que els infants han d'haver desenvolupat en acabar aquest període. Així, l'infant haurà de ser capaç de:

  • Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i emocional corresponent al seu moment maduratiu, i esforçar-se per manifestar i expressar les pròpies emocions i sentiments.
  • Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant progressivament el seu entorn im- mediat, iniciant-se en l'adquisició de comportaments socials que facilitin la integració en el grup.
  • Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d'alimentació, repòs i higiene personal, iniciant-se en la pròpia autonomia i orientant-se en les seqüéncies temporals quotidia- nes i en els espais que li són habituals.
  • Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i expressar-se a través del mo- viment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora del llenguatge oral.
  • Dominar progressivament el cos i l'adquisició de noves habilitats motrius, augmentant l'au- tonomia en els desplaçaments, en l'ús dels objectes i l'orientació en l'espai quotidià.
  • Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne l'organització a partir de les pròpies vivéncies i establir relacions entre objectes segons les seves característiques perceptives.
  • Projectar les pròpies vivéncies a través de l'activitat lúdica i anar-les representant a través d'un incipient joc simbòlic.
  • Iniciar-se en la descoberta i l'ús del llenguatge corporal, verbal, matemàtic, musical i plàstic.