Caràcter propi

Els col·legis de l'Arquebisbat de Tarragona, gestionats per la Fundació Sant Fructuós, tenen com a missió l'educació integral de les persones humanes en un sentit cristià de la vida, que puguin desenvolupar totes les seves capacitats personals, intel·lectuals i socials, i que forgin una voluntat que els faciliti assolir aquells objectius que lliurement es proposin.

 

La inspiració catòlica promou la formació intergral de l'alumnat d'acord amb una concepció cristiana del ésser humà, de la vida i el món, que permeti arribar a la síntesi de la fe, la cultura i la vida. La responsabilitat primordial de l'educació correspon, tanmateix, als pares i mares, els quals trien lliurement el tipus d'educació per als seus fills expressat en aquest ideari.

 

L'Arquebisbat de Tarragona, mitjançant la Fundació Sant Fructuós, vetllarà perquè es garanteixi el caràcter propi del projecte educatiu, el qual, en llurs aspectes fonamentals, s'exposa a continuació.

Principis bàsics i objectius de la nostra proposta educativa

Els diferents nivells i cicles d'ensenyament que són impartits als centres educatius de l'Arquebisbat posseeixen, com a mínim, el desenvolupament i continguts exigits per la legislació vigent.

 

La tasca educativa que es porta a terme en els col·legis pretén l'educació integral dels alumnes en les seves dimensions individual, social i trascendent, amb les següents característiques i objectius:

L'estil dels nostres Centres volem que es caracteritzi per:

 • El recurs constant de la raó i el diàleg.
 • Una actitud acollidora, que afavoreixi la confiança.
 • Una amistat i esperit de família que faciliti la convivència.
 • L'optimisme i l'alegria, que infonen un estil juvenil en totes les relacions socials i personals de l'alumnat.
 • Una convivència constant entre joves, educadors i famílies.

Dimensió individual

 • Afavorir i respectar l'originalitat de cada alumne, estimulant la seva capacitat creativa i la seva iniciativa, promovent una educació personalitzada, que implica una adaptació a les seves peculiaritats i ritmes de maduració.
 • Procurar una formació intel·lectual d'acord amb les exigències del nostre temps, desenvolupant de forma harmònica, gradual i adaptada a l'edat, les vessants afectives, volitives i físiques.
 • Acompanyar l'alumnat en el seu procés d'identificació, d'autoconeixement i de cerca de la felicitat, i oferir-li un sistema de valors coherents, amb unitat de criteris.
 • Ajudar al desenvolupament gradual de l'autonomia personal: capacitat reflexiva i crítica, domini de si mateix, llibertat responsable.
 • Esperonar la maduresa personal mitjançant l'esforç en l'adquisició de virtuts i valors humans, com l'estimació per la feina ben feta, la generositat, la sinceritat, el respecte als altres, el diàleg, etc.
 • Exigir, mitjançant les diverses activitats docents, l'esforç que calgui per aconseguir l'excel·lència en el propi treball, de manera que cadascú assoleixi el màxim rendiment que la seva capacitat permeti.

Dimensió social

 • Fomentar una concepció de l'home, de la dona i del projecte social en harmonia amb la dignitat de la persona, amb respecte a la vida i estimació per la justícia i la solidaritat amb tothom, especialment amb els més necessitats.
 • Educar per a la solidaritat, conreant els valors personals, socials i cívics, i ensenyar -sense imposar criteris en tot allò opinable- a actuar responsable i lliurement en les tasques civils, amb esperit de servei als altres.
 • Potenciar les actituds fonamentals de convivència i inserció en el context sociocultural del nostre país, cercant un clima de respecte i d'obertura a totes les persones i cultures.
 • Ensenyar els principis ètics i socials que orientin l'alumnat en la seva vida personal, professional i social.

Dimensió trascendent

 • Proposar i acompanyar l'alumnat, des de la nostra concepció cristiana, cap a una síntesi personal entre fe, cultura i vida.
 • Fomentar el compromís de servir a la societat, transformant-la i impulsant-la cap a horitzons de justícia, fraternitat i llibertat, a través dels valors evangèlics.
 • Impartir ensenyament religiós i desenvolupar l'educació i vivència de la fe a partir de les diferents activitats pastorals dels centres.

 

Galeria