Projecte educatiu

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és el document que recull la identitat del centre tenint en compte les característiques socials i culturals del context escolar, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu, assegurant la participació de tots els alumnes en els entorns escolars, independentment de llurs condicions i capacitats.

 

Aquest PEC ha estat elaborat amb la participació de diferents òrgans col·legiats del centre educatiu, a proposta del director i ha estat aprovat pel Consell Escolar.
 

Els centres educatius han de disposar del projecte educatiu, d'acord amb el que estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol.


 

Podeu conèixer el PEC de la nostra escola al document següent:

Galeria