Educació Infantil 2n cicle

Presentació

El projecte ENCAIX és una iniciativa basada en provocar un entorn d'aprenentatge que generi oportunitats per a la construcción de coneixement significatiu. Es treballa des de la curiositat i des de les múltiples capacitats i intel·ligències dels infants.

 

La nostra proposta pedagògica és la suma i el conjunt de concrecions que l'equip docent estableix tot incorporant propostes educatives diverses que respectin la formació integral de l'infant:

 

Estratégies metodològiques que permeten treballar a partir de l'organització del temps, l'espai i els materials, com són:      

 • Els projectes propis.
 • El programa d'estimulació.
 • L'aula de racons de joc simbòlic.
 • Els espais orientats a treballar técniques de manera sistemàtica (càlcul, consciencia fonológica).
 • Àmbits de treball més específics (Projecte emocional i Projecte de psicomotricitat).
 • Situacions quotidianes: entrades i sortides, àpats, atenció a les famílies, etc.
 • Activitats diversificades, que impliquen l'ús d'estratégies per aprendre, que s'orienten a la construcció compartida del coneixement, i  que se centren en l'interés dels infants.

Horaris

 • Matí: 9:00 h a 13:00 h.
 • Tarda: 15:00 h a 17:00 h.

  *Opció d’acollida matinal des de les 7.45
  *Servei de menjador i migdiada de 13:00 h a 15:00 h.
  *Opció d’activitats extraescolars de 17.00 a 18.00 alguns dies

Durada

El segon cicle d'Educació Infantil té una durada de tres anys i comprèn els cursos de I3, I4 i I5.

Objectius

El segon cicle de l'educació infantil contribueix a desenvolupar en l'alumne/a les capacitats següents:

 • Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar emocional, coneixent el propi cos, les seves necessitats i possibilitats, els hàbits de salut, i guanyar confiança en la regulació d'un mateix.
 • Ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma, resolent situacions quotidianes amb actitud positiva i superant les dificultats.
 • Sentir que pertany a grups socials diversos, participant-hi activament i utilitzant els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.
 • Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup tot establint relacions afectives positives amb actituds d'empatia i col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera pacífica.
 • Observar i experimentar en l'entorn proper amb curiositat i interés, interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la comprensió del món natural, social, físic i material.
 • Conéixer experiéncies, històries i símbols de la cultura pròpia del país i de la d'altres companys i companyes, generant actituds de confiança i respecte per les diferéncies i valorant les relacions socials i afectives que s'hi estableixin.
 • Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de representació.
 • Comprendre les intencions comunicatives d'altres infants i persones adultes i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el joc.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d'aprenentatge de la lectura i de l'escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Aprendre i gaudir de l'aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses, fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d'una manera cada vegada més estructurada.

Galeria