Educació Primària

La nostra proposta educativa. 

 

Des de l'escola treballem en diversos projectes per a potenciar i afavorir el desenvolupament i la formació dels nens i nenes.

 

Projecte IBSE.

 

Pretén apropar l'alumne al coneixement científic a través de l'experimentació i la indagació.

 

Projecte dofí. 

 

L'objectiu és oferir a l'alumnat de cicle inicial la possibilitat d'assolir autonomia i aprendre a gaudir del medi aquàtic.

 

Competència lingüística. 

 

L'objectiu principal és preparar els alumnes perquè siguin capaços de desenvolupar les competències comunicatives i lingüístiques per formar persones preparades per una societat plural i multilingüe.

 

Educació emocional. 

 

Està orientat a afavorir els processos de desenvolupament integral de l'alumnat, facilitant els seu creixement personal i d'aprenentatge.

 

Aprenentatge cooperatiu. 

 

Pretén donar eines perquè els alumnes siguin autònoms i puguin organitzar-se en equips. L'esforç personal ajuda els companys/es a aconseguir l'èxit tant a nivell grupal com individual.

 

Educació emocional. 

 

Està orientat a afavorir els processos de desenvolupament integral de l'alumnat, facilitant els seu creixement personal i d'aprenentatge.

Horaris

 • Matí: 9:00 h a 13:00 h.
 • Tarda: 15:00 h a 17:00 h.

 

*Servei de menjador i migdiada de 13:00 h a 15:00 h.

Durada

Etapa adreçada a nois i noies de 6 a 12 anys. S'estructura en tres cicles de dos cursos cadascun: inicial, mitjà i superior.

Aspectes pedagògics

A la nostra escola, i en consonància amb el nostre caràcter propi, es dóna prioritat al creixement integral de la persona, tant des de la vessant humana com acadèmica, amb especial atenció a aquells amb més necessitats. En aquest sentit donem molta importància a les atencions individualitzades als alumnes i a les seves famílies, potenciant molt la figura del tutor com a referent de proximitat de l'alumne i la família. El tutor és el professor que més intervé a la seva aula i manté una comunicació contínua i estreta tant amb els professors que intervenen a la seva aula com amb la família.

 

També es treballa per donar resposta a totes les necessitats presents a l'aula, així s'organitzen grups de reforç i de desdoblament (homogeni o heterogeni).

 

L'educació primària ha de contribuir a l'assoliment dels objectius:

 • Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per ser un ciutadà lliure capaç̧ de prendre compromisos individuals i col•lectius, respectar els drets humans i acceptar el pluralisme propi d'una societat democràtica. 
 • Tenir consciencia del valor del treball individual i col•lectiu i desenvolupar hàbits d'esforç̧ i treball en l'estudi, així com actituds de confiança, amb iniciativa personal i emprenedoria, autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès, plaer per aprendre i creativitat en l'aprenentatge.
 • Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència i per prevenir i gestionar de forma positiva els conflictes, tant en l'àmbit familiar com en l'àmbit escolar i social. 
 • Respectar el dret a la diferència de les persones i debatre críticament les diferències culturals i religioses des d'una perspectiva intercultural. 
 • Adquirir autonomia personal i elaborar una imatge positiva i equilibrada d'un mateix per afavorir la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i la no-discriminació de persones amb discapacitats; defensar l'aplicació dels drets humans en tots els àmbits de la vida personal i social, sense cap tipus de discriminació per raó de naixement, raça, sexe, opinió o qualsevol altra condició́ o circumstància personal o social. 
 • Desenvolupar les competències lingüístiques bàsiques tant en llengua catalana, com en llengua castellana per poder-se comunicar de manera eficaç̧ oralment i per escrit. 
 • Valorar la lectura, i l'hàbit lector, com una activitat bàsica per assolir objectius personals i participar en els temps de lectura que proposi el centre dins l'horari lectiu. 
 • Adquirir, almenys en una llengua estrangera, la competència comunicativa bàsica que permeti expressar i comprendre missatges senzills i comunicar-se amb els altres en situacions quotidianes. 
 • Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la resolució de problemes que requereixin la realització d'operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, i ser capaç̧ d'aplicar-les a les situacions de la vida quotidiana. 
 • Conèixer, valorar i estimar l'entorn natural, social i cultural més proper, reforçant així el sentiment de pertinença i arrelament al país i la capacitat d'extrapolar aquests coneixements a altres entorns i al món en general; comprendre, a partir de l'observació de fets i fenòmens senzills, els principals mecanismes que regeixen aquest entorn per tal de ser capaç de prendre compromisos responsables per mantenir-lo o introduir elements de millora. 
 • Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la construcció de propostes visuals. 
 • Desenvolupar les competéncies digitals per a la construcció i expressió dels aprenentatges adequats a l'edat. 
 • Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en la manera de relacionar-se amb els altres, i aquelles que fomentin la igualtat de génere, així com una actitud contrària a la violéncia i als prejudicis de qualsevol mena. 
 • Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, respectar les diferéncies i utilitzar l'educació física per afavorir el desenvolupament personal i social. 
 • Adquirir els elements bàsics d'una correcta educació vial i les actituds de respecte que afavoreixin la prevenció d'accidents de trànsit. 
 • Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi de resoldre de manera creativa problemes, situacions personals i necessitats de la vida quotidiana.

Galeria